Обліковий записПрограма роботи конференції передбачає засідання секцій в онлайн режимі. Участь в конференції безкоштовна. До початку роботи конференції планується розміщення збірника матеріалів конференції у відкритому доступі на сайті http://studconf.fl.kpi.ua

Робочі мови конференції: англійська, німецька, французька, польська.

 

Для участі у конференції необхідно до 10 жовтня 2021 року включно надати наступну інформацію:

 1. Заповнити електронну форму учасника конференції (співавтори подають одну спільну форму) за посиланням https://forms.gle/tn2EsxzXCSZfFJTd8
 2. Надіслати електронний варіант тез доповіді іноземною мовою, оформлений відповідно до вимог, на електронну адресу відповідної секції (див. нижче), назва файлу англійською мовою (Прізвище_Tezy.doc).
 3. Зареєструватися на поточну конференцію http://studconf.fl.kpi.ua/2021

 

Тези доповідей повинні відповідати таким вимогам:

 1. Файл з тезами повинен бути у форматі RTF або DOC (2003-2010).
 2. Текст повинен бути набраний в WORD у форматі А4, гарнітура Times New Roman, розмір шрифту 14, міжрядковий інтервал 1.0, поля сторінок – 2 см., абзац – 1, 25 см, вирівнювання по ширині.
 3. Рисунки, малюнки, діаграми, схеми, блок-схеми, графіки, таблиці і т.п. повинні бути чорно-білими, та з обтіканням тексту “Навколо рамки”. Всі рисунки, що не стосуються теми доповіді будуть вилучені (наприклад, фото студентів і т.п.).
 4. 1-й рядок: назва доповіді (вирівнювання по центру, шрифт жирний, великими літерами).
 5. 2-й рядок: ім’я та прізвище автора (вирівнювання по центру, шрифт жирний курсив).
 6. 3-й рядок: місце навчання – назва факультету та вищого навчального закладу повністю (курсив, вирівнювання по центру).
 7. Через один рядок відступу: ключові слова (3-5 слів).
 8. Наступний рядок друкуються тези доповіді, обсяг – від 1 повної до 2-х сторінок.
 9. Структура повинна містити такі елементи (вказані у тексті тез доповіді): Introduction-Objectives-Methods-Results-Conclusion.

10.  Після тез подається список використаних джерел (References:) оформлений за стандартом APA. Детальну інформацію по оформленню списку літератури можна знайти за посиланням https://kamts2.kpi.ua/node/980

 

Вимоги до написання тез:

-    висвітлення актуальності проблеми у вступі;

-   узагальнення досвіду науковців з проблеми дослідження, виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, яким присвячуються означені тези;

-    формулювання цілей тез, виклад основного матеріалу дослідження в основній частині;

-       висновки і перспективи подальших досліджень з проблеми;

-       основний обсяг тез присвячується викладу власних думок за виключенням випадків цитування в обсязі, який не повинен перевищувати 15% від загального об’єму тез.

ДО ПУБЛІКАЦІЇ НЕ ПРИЙМАЮТЬСЯ ТЕЗИ, В ЯКИХ:

-       наявна інформація, оприлюднення якої обмежується «Зводом відомостей що становлять державну таємницю», затвердженим наказом СБУ № 440 від 12.08.2005 р. та зареєстрованим у Міністерстві юстиції України № 902/11182 від 17.08.2005 р., та «Переліком службової інформації, що є власністю держави у галузі освіти і науки України», затвердженим наказом Міністерства освіти і науки України № 319 від 18.03.2015 р.;

-       наявні відомості, на які можуть бути оформлені патенти;

-       використані інші джерела без відповідного посилання;

-       мова викладу не відповідає рівню В1;

-       відсутня структура тез доповідей.

 

Бажаючі виступити на конференції в онлайн режимі повинні надіслати презентації доповідей на скриньку відповідної секції до 28.10.2021 р. (вимоги до написання та оформлення презентацій доповідей розміщені на сайті: https://kamts2.kpi.ua/node/1386).

Кількість виступаючих обмежена. Презентації, надіслані пізніше вказаного терміну, не будуть включені до програми конференції.

Увага!

Кількість учасників конференції обмежена. Організаційний комітет лишає за собою право відбору тез. Рукописи не повертаються, тези не рецензуються. Тези, які не відповідають вимогам, порушують авторські права (згідно закону України «Про авторське право й суміжні права») або надіслані пізніше вказаного терміну розглядатися не будуть. Допускаються тези у співавторстві (не більше 3 авторів на одні тези). Матеріали конференції будуть розміщені на сайті конференції у відкритому доступі.