ХХ Міжнародна студентська науково-практична конференція "Наука та техніка ХХІ століття"

Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського"

November 28, 2019


Dear students!

Faculty of Linguistics invites you to take part in the

 

XIX All-Ukrainian Students R&D Conference

SCIENCE AND TECHNOLOGY OF THE xxi century

which will be held on November 29, 2018 in Kyiv, Peremohy Ave. 37, building 7.

 

The program of the conference includes plenary and working sessions. Prior to the conference a book of abstracts will be posted on the conference’s website konfist.fl.kpi.ua.

The publication of students articles electronically is free of charge.

Languages: English, German, French, Spanish.

 

To participate in the conference you need to provide us with the following information by October 26, 2018:

 1. Electronic registration at https://goo.gl/forms/ySRAkqCTinfU3YIh2
 2. Electronic version of the article which meets the following requirements (see below) should be sent on e-mail of the corresponding section (see below), file name in English (Surname_Tezy.doc).
 3. Printed version of the application form (application form is attached) and printed version of the article at the address of the organizing committee (see below). Co-authors send one application form.
  1. A completed version of application form shall be filed at the address of the organizing committee only in printed form.

 

Sections:

Section

E-mail 

For sending the abstracts and application forms

Engineering Innovations 

Aeronautical Engineering

Chemical Engineering

Energy Saving

Electric Engineering

Instrument Making

Mechanical Engineering

Material Science

Metallurgy

Power Engineering

Radio Engineering

Welding

kpiconf1@ukr.net

Natural Sciences  

Biotechnology

Chemistry

Ecology

Medicine

Physics and Mathematics Today

kpiconf2@ukr.net

Electronics

kpiconf3@ukr.net

Modern Information Technologies

kpiconf4@ukr.net

Social Sciences

Law

Education

Management & Marketing

Economics

New Trends in Linguistics

Philology

Psychology

Sociology

Printing and Publishing

kpiconf5@ukr.net
Інформація про конференціюПрограма роботи конференції передбачає засідання секцій в онлайн режимі. Участь в конференції безкоштовна. До початку роботи конференції планується розміщення збірника матеріалів конференції у відкритому доступі на сайті http://studconf.fl.kpi.ua

Робочі мови конференції: англійська, німецька, французька, польська.

 

Для участі у конференції необхідно до 10 жовтня 2021 року включно надати наступну інформацію:

 1. Заповнити електронну форму учасника конференції (співавтори подають одну спільну форму) за посиланням https://forms.gle/tn2EsxzXCSZfFJTd8
 2. Надіслати електронний варіант тез доповіді іноземною мовою, оформлений відповідно до вимог, на електронну адресу відповідної секції (див. нижче), назва файлу англійською мовою (Прізвище_Tezy.doc).
 3. Зареєструватися на поточну конференцію http://studconf.fl.kpi.ua/2021

 

Тези доповідей повинні відповідати таким вимогам:

 1. Файл з тезами повинен бути у форматі RTF або DOC (2003-2010).
 2. Текст повинен бути набраний в WORD у форматі А4, гарнітура Times New Roman, розмір шрифту 14, міжрядковий інтервал 1.0, поля сторінок – 2 см., абзац – 1, 25 см, вирівнювання по ширині.
 3. Рисунки, малюнки, діаграми, схеми, блок-схеми, графіки, таблиці і т.п. повинні бути чорно-білими, та з обтіканням тексту “Навколо рамки”. Всі рисунки, що не стосуються теми доповіді будуть вилучені (наприклад, фото студентів і т.п.).
 4. 1-й рядок: назва доповіді (вирівнювання по центру, шрифт жирний, великими літерами).
 5. 2-й рядок: ім’я та прізвище автора (вирівнювання по центру, шрифт жирний курсив).
 6. 3-й рядок: місце навчання – назва факультету та вищого навчального закладу повністю (курсив, вирівнювання по центру).
 7. Через один рядок відступу: ключові слова (3-5 слів).
 8. Наступний рядок друкуються тези доповіді, обсяг – від 1 повної до 2-х сторінок.
 9. Структура повинна містити такі елементи (вказані у тексті тез доповіді): Introduction-Objectives-Methods-Results-Conclusion.

10.  Після тез подається список використаних джерел (References:) оформлений за стандартом APA. Детальну інформацію по оформленню списку літератури можна знайти за посиланням https://kamts2.kpi.ua/node/980

 

Вимоги до написання тез:

-    висвітлення актуальності проблеми у вступі;

-   узагальнення досвіду науковців з проблеми дослідження, виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, яким присвячуються означені тези;

-    формулювання цілей тез, виклад основного матеріалу дослідження в основній частині;

-       висновки і перспективи подальших досліджень з проблеми;

-       основний обсяг тез присвячується викладу власних думок за виключенням випадків цитування в обсязі, який не повинен перевищувати 15% від загального об’єму тез.

ДО ПУБЛІКАЦІЇ НЕ ПРИЙМАЮТЬСЯ ТЕЗИ, В ЯКИХ:

-       наявна інформація, оприлюднення якої обмежується «Зводом відомостей що становлять державну таємницю», затвердженим наказом СБУ № 440 від 12.08.2005 р. та зареєстрованим у Міністерстві юстиції України № 902/11182 від 17.08.2005 р., та «Переліком службової інформації, що є власністю держави у галузі освіти і науки України», затвердженим наказом Міністерства освіти і науки України № 319 від 18.03.2015 р.;

-       наявні відомості, на які можуть бути оформлені патенти;

-       використані інші джерела без відповідного посилання;

-       мова викладу не відповідає рівню В1;

-       відсутня структура тез доповідей.

 

Бажаючі виступити на конференції в онлайн режимі повинні надіслати презентації доповідей на скриньку відповідної секції до 28.10.2021 р. (вимоги до написання та оформлення презентацій доповідей розміщені на сайті: https://kamts2.kpi.ua/node/1386).

Кількість виступаючих обмежена. Презентації, надіслані пізніше вказаного терміну, не будуть включені до програми конференції.

Увага!

Кількість учасників конференції обмежена. Організаційний комітет лишає за собою право відбору тез. Рукописи не повертаються, тези не рецензуються. Тези, які не відповідають вимогам, порушують авторські права (згідно закону України «Про авторське право й суміжні права») або надіслані пізніше вказаного терміну розглядатися не будуть. Допускаються тези у співавторстві (не більше 3 авторів на одні тези). Матеріали конференції будуть розміщені на сайті конференції у відкритому доступі.