Запрошення до участі у конференції

Шановні студенти та молоді учені!

Запрошуємо Вас взяти участь у роботі

XІI Міжнародної науково-практичної онлайн конференції здобувачів вищої освіти та молодих учених

SCIENCE AND TECHNOLOGY OF THE XXI CENTURY

Наука та техніка ХХІ століття

яка відбудеться 15 грудня 2022 р.

Метою проведення конференції є залучення студентів до наукової діяльності, обмін знаннями та досвідом, визначення інноваційних тенденцій та перспектив розвитку у науці та техніці, актуалізація знань з іноземної мови. Обрана тема науково-практичної конференції є підґрунтям для обміну думками із зазначеної проблематики.

Програма роботи конференції передбачає засідання секцій в онлайн режимі. Участь в конференції безкоштовна. До початку роботи конференції планується розміщення збірника матеріалів конференції у відкритому доступі на сайті http://studconf.fl.kpi.ua

Робочі мови конференції: англійська, німецька, французька, польська, іспанська.

 

Для участі у конференції необхідно до 10 жовтня 2022 року включно:

1.

Заповнити електронну форму учасника конференції (співавтори подають одну спільну форму) за посиланням https://forms.gle/zkMmAipjCZmKawjJ7

2.

Надіслати електронний варіант тез доповіді іноземною мовою, оформлений відповідно до вимог, на електронну адресу відповідної секції (див. нижче), назва файлу англійською мовою (Прізвище_Tezy.doc).

3.

Зареєструватися на поточну конференцію http://studconf.fl.kpi.ua/2022

 

 

 

ТЕЗИ ДОПОВІДЕЙ ПОВИННІ ВІДПОВІДАТИ ТАКИМ ВИМОГАМ:

1.

Файл з тезами повинен бути у форматі RTF або DOC (2003-2010).

2.

Текст повинен бути набраний в WORD у форматі А4, гарнітура Times New Roman, розмір шрифту 14, міжрядковий інтервал 1.0, поля сторінок – 2 см., абзац – 1, 25 см, вирівнювання по ширині.

3.

Рисунки, малюнки, діаграми, схеми, блок-схеми, графіки, таблиці і т.п. повинні бути чорно-білими, та з обтіканням тексту “Навколо рамки”. Всі рисунки, що не стосуються теми доповіді будуть вилучені (наприклад, фото студентів і т.п.).

 

ПОСЛІДОВНІСТЬ РОЗМІЩЕННЯ ІНФОРМАЦІЇ:

1-й рядок:

назва доповіді (вирівнювання по центру, шрифт жирний, великими літерами).

2-й рядок:

ім’я та прізвище автора (вирівнювання по центру, шрифт жирний курсив).

3-й рядок:

місце навчання – назва факультету та вищого навчального закладу повністю (курсив, вирівнювання по центру).

5-й рядок:

ключові слова (3-5 слів).

6-й рядок:

друкуються тези доповіді, обсяг – від 1 повної до 2-х сторінок.

Структура повинна містити такі елементи (вказані у тексті тез доповіді): Introduction-Objectives-Methods-Results-Conclusion.

Після тез подається список використаних джерел (References:) оформлений за стандартом APA. Детальну інформацію по оформленню списку літератури можна знайти за посиланням https://kamts2.kpi.ua/корисні-посилання/

 

ВИМОГИ ДО НАПИСАННЯ ТЕЗ:

-    висвітлення актуальності проблеми у вступі;

-   узагальнення досвіду науковців з проблеми дослідження, виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, яким присвячуються означені тези;

-    формулювання цілей тез, виклад основного матеріалу дослідження в основній частині;

-       висновки і перспективи подальших досліджень з проблеми;

-       основний обсяг тез присвячується викладу власних думок за виключенням випадків цитування в обсязі, який не повинен перевищувати 15% від загального об’єму тез.

ДО ПУБЛІКАЦІЇ НЕ ПРИЙМАЮТЬСЯ ТЕЗИ, В ЯКИХ:

-       наявна інформація, оприлюднення якої обмежується «Зводом відомостей що становлять державну таємницю», затвердженим наказом СБУ № 440 від 12.08.2005 р. та зареєстрованим у Міністерстві юстиції України № 902/11182 від 17.08.2005 р., та «Переліком службової інформації, що є власністю держави у галузі освіти і науки України», затвердженим наказом Міністерства освіти і науки України № 319 від 18.03.2015 р.;

-       наявні відомості, на які можуть бути оформлені патенти;

-       використані інші джерела без відповідного посилання;

-       мова викладу не відповідає рівню В1;

-       відсутня структура тез доповідей.

 

Бажаючі виступити на конференції в онлайн режимі повинні надіслати презентації доповідей на скриньку відповідної секції до 28.10.2022 р. (вимоги до написання та оформлення презентацій доповідей розміщені на сайті: https://kamts2.kpi.ua/корисні-посилання/ ).

Кількість виступаючих обмежена. Презентації, надіслані пізніше вказаного терміну, не будуть включені до програми конференції.

Увага!

Кількість учасників конференції обмежена. Організаційний комітет лишає за собою право відбору тез. Рукописи не повертаються, тези не рецензуються. Тези, які не відповідають вимогам, порушують авторські права (згідно закону України «Про авторське право й суміжні права») або надіслані пізніше вказаного терміну розглядатися не будуть. Допускаються тези у співавторстві (не більше 3 авторів на одні тези). Матеріали конференції будуть розміщені на сайті конференції у відкритому доступі.

 

Планується робота таких секцій:

Н а з в а   с е к ц і ї

E-mail

для надсилання файлів з тезами

1. Engineering Innovations / Інновації в  інженерії

kpiconf1@ukr.net

-     Aeronautical Engineering

-     Instrument Making

-     Mechanical Engineering

-     Material Science

-     Metallurgy

-     Radio Engineering

-     Welding

2. Chemistry and Chemical Technology / Хімія та хімічні технології

kpiconf2@ukr.net

3. Heat and Power Engineering / Теплоенергетика

kpiconf3@ukr.net

4. Energy Saving / Енергетичні технології

kpiconf4@ukr.net

5. Electric Power Engineering / Електроенерготехніка

kpiconf5@ukr.net

6. Automation of Electromechanical Systems / Автоматизація електромеханічних систем

kpiconf6@ukr.net

7. Electronics / Електроніка

kpiconf7@ukr.net

8. Natural Sciences / Природничі науки

kpiconf8@ukr.net

-     Biotechnology

-     Ecology

-     Medicine

-     Physics and Mathematics Today

9. Modern Information Technologies /Сучасні інформаційні технології

kpiconf9@ukr.net

  1. 10. Social Sciences / Суспільні науки

kpiconf10@ukr.net

-     Law

-     Education

-     Management & Marketing

-     Economics

-     New Trends in Linguistics

-     Philology

-     Psychology

-     Sociology

-     Printing and Publishing

 

Прийняття доповідей на цю конференцію було закрито 2022-12-14.Програма роботи конференції передбачає засідання секцій в онлайн режимі. Участь в конференції безкоштовна. До початку роботи конференції планується розміщення збірника матеріалів конференції у відкритому доступі на сайті http://studconf.fl.kpi.ua

Робочі мови конференції: англійська, німецька, французька, польська, іспанська.

Для участі у конференції необхідно до 23 жовтня 2023 року включно:

 

Заповнити електронну форму учасника конференції (співавтори подають одну спільну форму) за посиланням https://forms.gle/iLFzwv7vLVdVb5HH9

 

Надіслати електронний варіант тез доповіді іноземною мовою, оформлений відповідно до вимог, на електронну адресу відповідної секції (див. нижче), назва файлу англійською мовою (Прізвище_Tezy.doc).

 

Зареєструватися на поточну конференцію http://studconf.fl.kpi.ua/2023

ТЕЗИ ДОПОВІДЕЙ ПОВИННІ ВІДПОВІДАТИ ТАКИМ ВИМОГАМ:

1.

Файл з тезами повинен бути у форматі RTF або DOC (2003-2010).

2.

Текст повинен бути набраний в WORD у форматі А4, гарнітура Times New Roman, розмір шрифту 14, міжрядковий інтервал 1.0, поля сторінок – 2 см., абзац – 1, 25 см, вирівнювання по ширині.

3.

Рисунки, малюнки, діаграми, схеми, блок-схеми, графіки, таблиці і т.п. повинні бути чорно-білими, та з обтіканням тексту “Навколо рамки”. Всі рисунки, що не стосуються теми доповіді будуть вилучені (наприклад, фото студентів і т.п.).

ПОСЛІДОВНІСТЬ РОЗМІЩЕННЯ ІНФОРМАЦІЇ:

1-й рядок:

назва доповіді (вирівнювання по центру, шрифт жирний, великими літерами).

2-й рядок:

ім’я та прізвище автора (вирівнювання по центру, шрифт жирний курсив).

3-й рядок:

місце навчання – назва факультету та вищого навчального закладу повністю (курсив, вирівнювання по центру).

5-й рядок:

ключові слова (3-5 слів).

6-й рядок:

друкуються тези доповіді, обсяг – від 1 повної до 2-х сторінок.

Структура повинна містити такі елементи (вказані у тексті тез доповіді): Introduction-Objectives-Methods-Results-Conclusion.

Після тез подається список використаних джерел (References:) оформлений за стандартом APA. Детальну інформацію по оформленню списку літератури можна знайти за посиланням https://kamts2.kpi.ua/korysni-posylannya/

 

ВИМОГИ ДО НАПИСАННЯ ТЕЗ:

-    висвітлення актуальності проблеми у вступі;

-   узагальнення досвіду науковців з проблеми дослідження, виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, яким присвячуються означені тези;

-    формулювання цілей тез, виклад основного матеріалу дослідження в основній частині;

-       висновки і перспективи подальших досліджень з проблеми;

-       основний обсяг тез присвячується викладу власних думок за виключенням випадків цитування в обсязі, який не повинен перевищувати 15% від загального об’єму тез.

ДО ПУБЛІКАЦІЇ НЕ ПРИЙМАЮТЬСЯ ТЕЗИ, В ЯКИХ:

-       наявна інформація, оприлюднення якої обмежується «Зводом відомостей, що становлять державну таємницю», затвердженим наказом СБУ № 383 від 23.12.2020 р. та зареєстрованим у Міністерстві юстиції України № 52/35674 від 14.01.2021 р., «Переліком відомостей, що містять службову інформацію в Міністерстві освіти і науки України», затвердженим наказом Міністерства освіти і науки України № 1 від 02.01.2019 р.;

-       наявна інформація, щодо об’єктів права інтелектуальної власності (ОПІВ).

-       наявні відомості, на які можуть бути оформлені патенти;

-       використані інші джерела без відповідного посилання;

-       мова викладу не відповідає рівню В1;

-       відсутня структура тез доповідей.

 

 

Бажаючі виступити на конференції в онлайн режимі повинні надіслати презентації доповідей на скриньку відповідної секції до 13.11.2023 р. (вимоги до написання та оформлення презентацій доповідей розміщені на сайті: https://kamts2.kpi.ua/korysni-posylannya/

Кількість виступаючих обмежена. Презентації, надіслані пізніше вказаного терміну, не будуть включені до програми конференції.

 

Кількість виступаючих обмежена. Презентації, надіслані пізніше вказаного терміну, не будуть включені до програми конференції.

Увага!

Кількість учасників конференції обмежена. Організаційний комітет лишає за собою право відбору тез. Рукописи не повертаються, тези не рецензуються. Тези, які не відповідають вимогам, порушують авторські права (згідно закону України «Про авторське право й суміжні права») або надіслані пізніше вказаного терміну розглядатися не будуть. Допускаються тези у співавторстві (не більше 3 авторів на одні тези). Матеріали конференції будуть розміщені на сайті конференції у відкритому доступі.

Оргкомітет: факультет лінгвістики, кімн. 718, корпус 7,

КПІ ім. Ігоря Сікорського,

пр-т Берестейський 37, Київ, 03056.

Адреса сайту: http://studconf.fl.kpi.ua

Для запитань: https://t.me/KPI_FL_Students_Conference